☞Nazhdak Italic Version 1.000;com.myfonts.easy.paratype.nazhdak.italic.wfkit2.version.3fER Font Sample

☞Nazhdak Italic Version 1.000;com.myfonts.easy.paratype.nazhdak.italic.wfkit2.version.3fER Font Sample

NazhdakW10-Italic Regular Version 1.00 Font Sample

NazhdakW10-Italic Regular Version 1.00 Font Sample