Brand name: Typo-Graf
English name: Typo-Graf
Typo-Graf

Typo-Graf is a type foundry.